fotomodel fotomodel - amateur modellen - portfolio - model - hostess - mannequin - modella - modelky - modelos - fotomodellen - modellen model

Algemene Voorwaarden


Deze website biedt opdrachtgevers die werkzaam zijn in de showbizz industrie de mogelijkheid modellen via haar website te selecteren en te werven. Vooraf doet deze website er alles aan de betrouwbaarheid van deze opdrachtgevers te controleren. Deze website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de "oprechtheid" van een opdrachtgever.

Onder "model" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedereen die zich inschrijft via deze website.

Deze website behoud zich het recht om te allen tijde het recht voor mensen die zich hebben aangemeld zonder opgaaf van reden te weigeren.

Het 'model" gaat er door inschrijving via deze website mee akkoord dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op alle in deze algemene voorwaarden genoemde werkzaamheden.

Deze website garandeert op geen enkele wijze opdrachten of werkzaamheden na inschrijving op deze website.
 
Van deze algemene voorwaarden afwijkende door het "model" gehanteerde algemene voorwaarden zijn nimmer van toepassing voor wat betreft de verhouding met deze website of met de opdrachtgevers van deze website tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Door inschrijving via deze website heeft het "model" deze website gemachtigd om het "model" voor te stellen aan opdrachtgevers.

Het is het "model" niet toegestaan om buiten deze website om met de opdrachtgevers van deze website in contact te treden voor (eventuele) nieuwe opdrachten.

Deze website zal alle bij haar bekende persoonsgegevens behandelen als bedoeld onder Artikel 1 Wet Persoonsregistratie. Gegevens van deelnemers worden opgenomen in een centraal bestand van deze website.
 
Deze website is gerechtigd beeld- en geluidsmateriaal van het "model" te gebruiken bij promotie- reclame en verkoopactiviteiten door middel van presentaties of uitingen in publiciteitsmedia en internet, zonder dat hiervoor aan het "model" enige vergoeding verschuldigd is.

Deze website wordt nimmer opdrachtgever of werkgever van het "model", noch is deze website ooit aansprakelijk te stellen voor nalatigheid of niet nakoming van de kant van opdrachtgevers. Tussen het "model" en deze website ontstaat door acceptatie van een opdracht door het 'model" geen andere rechtsverhouding dan die welke in deze algemene voorwaarden geregeld wordt.

Alle beeld- en geluidsmateriaal, data, teksten, etc geplaatst op deze website dienen rechtenvrij te zijn.
Deze website kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schending van copyright van in de portfolio geplaatste multimedia (foto´s, audio en eventueel video). Mogelijke claims omtrent de publicatie van beeld- of geluidsmateriaal zullen dan ook terugverwezen worden naar de persoon of organisatie, verantwoordelijk voor het plaatsen van betreffend materiaal.
 
Het "model" is verplicht de opdracht zoals overeengekomen volledig uit te voeren, dat wil zeggen voor de volledige duur van het optreden. Voldoet het "model" hieraan niet of niet volledig dan vervalt ieder recht op beloning voor de opdracht door de opdrachtgever.

Deze website neemt aan haar gerichte rekeningen voor beloningen van het "model" nimmer in behandeling.

Deze website is uitsluitend en pas dan als een opdrachtgever de aan het "model" toekomende beloning aan deze website heeft betaald verplicht om tot uitbetaling aan het "model" over te gaan. Deze website kan nimmer worden aangesproken voor aan haar om wat voor reden ook door opdrachtgevers niet of niet volledig betaalde beloningen.

Het "model" is verplicht om aan deze website op eerste verzoek persoonlijke gegevens bekend te maken zoals: geboortedatum, sofinummer, bank- of girorekeningnummer, adres. Tevens is het "model" verplicht om aan deze website of een vertegenwoordiger daarvan op eerste verzoek een kopie van een geldig paspoort en eventueel van werk- en/of verblijfsvergunning ter hand te stellen.

Door het "model" verstrekte persoonlijke gegevens en/of beeldopnamen worden bij inschrijving eigendom van deze website. Deze website heeft het recht om persoonlijke gegevens en beeldopnames van het model aan derden ter beschikking te stellen, al dan niet tegen betaling, om deze te publiceren in een fotoboek, op dvd, op het internet, of via enige andere weg te verspreiden, uit te zenden, te publiceren en/of te gebruiken in de ruimste zin des woords. Het "model" verklaart door inschrijving accoord te zijn met de algemene voorwaarden.
 
Niets van de deze website mag zonder schriftelijke toestemming worden gekopieerd, overgenomen of worden vermenigvuldigd. Portfolio's op deze site zijn alleen bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Voor elk ander gebruik is vooraf toestemming van deze website vereist.
 
Deze website is niet aansprakelijk voor schade of verlies van de opdrachtgever of van het "model", van welke aard ook, met inbegrip van schade ontstaan door ongevallen, invaliditeit en overlijden van het "model" op weg van en naar de opnameplaats en tijdens de opname(n)/werkzaamheden.

Zowel de opdrachtgever als het "model" zijn verplicht verzekerd te zijn tegen aansprakelijkheid voor schade of verlies ontstaan tijdens of in verband de opname(n) werkzaamheden. Het "model" is ook verplicht zelf verzekerd te zijn voor kosten van ziekten en voor arbeidsongeschiktheid. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade of verlies geleden door het model of de opdracht(en) en/of de werkzaamheden/opnamen.

Alle geschillen ontstaan door of verband houdende met deze algemene voorwaarden gedane werkzaamheden zullen worden beoordeeld naar Nederlands recht, en zullen, behoudens andersluidende bepaling van dwingend recht, bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.Disclaimer | Privacy Statement | Veiligheid | Algemene voorwaarden
1 bezoeker online

Algemene voorwaarden
Tags: Algemene voorwaarden